Neiche Schoin


Musik B. Gibbons/D. Hill/F. Beard
Text: O. Kurti
1988 auf der LP/CD "A schene Leich" veröffentlicht


Neichs Hemd - Totschick,
heit host a Leiberl, heite mochst an Stich.
Sakko - Schneeweiß,
des foat ins Aug, vua allm am Krogn da Preis.

Du waaßt die Fraun tuan da heit jeden Gfoin,
weu Du bist zum Schneiden scharf in Deiner neichen Schoin.

Drei Ring - fost echt,
heit bist a Prinz, heit bist da große Hecht.
De Bock - Paris,
du liegst fua dir wannst di im Spiegl siechst

Du waaßt die Fraun tuan da heit jeden Gfoin,
weu Du bist zum Schneiden scharf in Deiner neichen Schoin.

Dei Huat - echt guat,
do traut se kana sogn a foisches Wuat.
De Schoin - de fetzt,
Vua allm de Totenknöpf auf de Manschettenknöpf

Du waaßt die Fraun tuan da heit jeden Gfoin,
weu Du bist zum Schneiden scharf in Deiner neichen Schoin.


© 1986  G. Brödl

Xgmail.gif (853 Byte)
e-mail

home1.gif (2822 Byte)

[ KURT OSTBAHN / WILLI RESETARITS / GÜNTER BRÖDL / SCHMETTERLINGE / WELTORCHESTER ]
[ Platten / Konzerte / Songtexte / Mitmusiker / Gschichtln / Credits / Links ]